Tramwaje wodne w Polsce Strona Główna Rozkład i cennik Mapa Trasy Rezerwacje on-line Kontakt

Regulamin rezerwacji i płatności on-line

UWAGA: rezerwacje biletów dwustronnych przez internet mogą być dokonywane najpóźniej na 15 minut przed rozkładowym odejściem statku

§1 Postanowienia ogólne

1. Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o. (dalej: „Sklep”) prowadzi rezerwację miejsc za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu od 1 czerwca 2018 r. jest firma:
Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o. z siedzibą w Knisie,
NIP: 845-199-13-56; KRS: 0000731631;
o kapitale zakładowym 6.000 złotych;
tel. 510 96-27-25;
adres email: biuro@tramwajwodny.com.pl
3. Statek może zabrać 75 pasażerów, rezerwacjami on-line objęte są wszystkie miejsca
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu przez Klienta.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Dokonując rezerwacji (dalej: Zamówienia) Klient wpłaca zadatek na poczet zlecenia zakupu biletu, zaś Sklep na zlecenie dokonuje jego zamówienia;
8. Sprzedaż biletu następuje poprzez dostarczenie go na statek w celu odbioru przez Klienta przed rejsem lub w jego trakcie, zaś wydanie biletu następuje za okazaniem wydruku rezerwacji lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§2 Zamówienia

1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie dokonania rezerwacji, w szczególności: cena, termin i sposób realizacji.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując rezerwacji składa zlecenie zakupu biletów dla konkretnej liczby osób na konkretny rejs i na jego poczet wnosi zadatek.
5. Miejsca siedzące na statku nie są numerowane, ale osoby z rezerwacjami on-line mają pierwszeństwo wejścia.
6. Osoby posiadające rezerwacje muszą zjawić się na przystani najpóźniej pięć minut przed planowym odejściem statku.
7. Rezerwacja jest ważna do momentu imiennego zaproszenia na pokład w kolejności zapisów w systemie rezerwacji. Nieobecność w trakcie wyczytywania przed rejsem "tam" jest równoznaczna z odstąpieniem przez klienta od umowy, natomiast nieobecność w trakcie wyczytywania przed rejsem "z powrotem" skutkuje wygaśnięciem rezerwacji - statek nie oczekuje na osoby spóźnione (!!!)
8. Wykonanie zlecenia przez Sklep polega na zakupie w imieniu Klienta zleconej ilości biletów na konkretny rejs wskazany w złożonym zleceniu oraz złożeniu u Dostawcy dyspozycji wydania tych biletów na statku na danym rejsie.
9. Firma zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia transakcji z winy Klienta w następujących i zbliżonych wypadkach:
- Klient lub Klienci są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
- Klient lub Klienci strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów;
- Klient lub Klienci zachowują się w sposób naruszający dobre standardy kulturalnego zachowania;
- decyzji kapitana statku odnośnie odmowy przewozu danego pasażera.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności akceptowane przez firmę e-Card S.A., obsługującą transakcje
2. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest zapłata zadatku.

§4 Reklamacje

1. W wypadku odwołania rejsu z przyczyn zawinionych po stronie Dostawcy lub Właściciela Sklepu, Klientowi przysługuje reklamacja i zwrot zadatku w podwójnej wysokości (jeżeli płatność była dokonana kartą, zwrot następuje poprzez przelew na konto karty). W innym wypadku, szczególnie w sytuacji wstrzymania żeglugi na skutek złych warunków pogodowych, przyczyn technicznych lub działań administracyjnych, Klientowi przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji na inny rejs, w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu wpłaty zadatku (wydruku rezerwacji).
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową na adres: biuro@tramwajwodny.com.pl z opisem niezgodności.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie do chwili wejścia na statek i rozpoczęcia danego rejsu. Odstąpienie od umowy skutkuje przepadkiem zadatku

§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w tym imiennego zaproszenia na pokład (pasażerowie są zapraszani imiennie w kolejności założonych rezerwacji, zgodnie z danymi podanymi przez siebie w trakcie procedury ich dokonywania - nie ponosimy odpowiedzialności za problemy mogące wynikać z podania np. nicków lub pseudonimów niemożliwych do jednoznacznej identyfikacji).
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Zarezerwuj bilet